top of page

הפקודות BREAK ו- CONTINUE בלולאות פייתון


הפקודות break ו-continue מאפשרות לנו להתערב במהלך ריצה של לולאות ומאפשרות לנו גמישות נוספת בנוגע למספר הפעמים שהקוד יבוצע. הפקודות האלה עובדות באופן זהה גם בלולאות while וגם בלולאות for.נתחיל בהסבר על continue.


CONTINUE

הפקודה continue מאפשרת לנו לדלג על "ריצה" אחת של הלולאה (איטרציה) במידה ותנאי שהגדרנו מתקיים. הדילוג יתבצע על כל הקוד שמופיע אחרי continue והלולאה תתחיל סיבוב נוסף.

בדוגמה הבאה נשתמש ב-continue כדי להדפיס מספרים זוגיים בלבד

בכל ריצה של הלולאה, מתבצעת בדיקה על המשתנה number. כאשר המשתנה מצביע למספר אי זוגי, שארית החלוקה מ-2 היא 1 – התנאי מתקיים ויתבצע דילוג לראש הלולאה. זאת הסיבה שהפקודה print לא תבוצע בריצות האלה אך כן תתבצע כשהתנאי לא יתקיים (מספרים זוגיים).