top of page

רשימות - פעולות נוספות


בשני הפוסטים הקודמים למדנו מה הן רשימות ואיך ניתן לעבוד איתן ולנהל את המידע שבתוכן.

בפוסט השלישי והאחרון בנושא רשימות נראה עוד כמה פעולות שימושיות שניתן לבצע עם רשימות.

אחת מהפעולות האלה היא העתקה (שכפול) של רשימה קיימת.
מיון והיפוך ערכיםלצורך הדוגמה, נייצר רשימה המכילה מילים שונות