top of page

מבוא לרשימות בפייתון


מבני נתונים

כשאנו מגדירים משתנים שמכילים מספרים או מחרוזות המשתנים האלה יכולים להכיל ערך אחד בלבד. אם נציב מספר או מחרוזת חדשים באותו המשתנה, הערך החדש לא יתווסף לקיים אלא יחליף אותו.


אפשר לחלק את טיפוסי הנתונים בפייתון לשני סוגים:

  • טיפוסים פשוטים – מאפשרים למשתנה להכיל ערך אחד בלבד.

  • טיפוסים מורכבים – מאפשרים למשתנה להכיל כמות בלתי מוגבלת של ערכים.


טיפוסים מורכבים בפייתון נקראים גם מבני נתונים מבפני שהם יכולים להכיל כמויות גדולות של נתונים בתוכם במבנה מאורגן, בדומה לטבלאות בבסיסי נתונים. ניתן להקביל את מבני הנתונים בפייתון למערכים בשפות אחרות אך קיימים סוגים שונים של "מערכים" כאלה כאשר לכל אחד מהם התכונות הייחודיות לו.


מבני הנתונים הפשוטים והשימושיים ביותר בפייתון נקראים רשימות.