top of page

ניתוח נתוני ספרייה בפייתון


אחת מקוראות הבלוג הציגה לי, בתגובות לאחד הפוסטים את הבעיה הנחמדה הבאה וביקשה שאסביר את הפיתרון:


מספר הספרים בספרייה אינו ידוע. לכל ספר נשמרים במחשב הספרייה הנתונים הבאים: שם הספר, מספר העותקים, עלות רכישת הספר. לדוגמה:

המידע על הספרים נשמר במשתנה books מטיפוס מחרוזת (string). פרטי הספרים מופרדים באמצעות 'n\', כדוגמת משפט ההשמה הבא:

כתבו קטע תכנית הפועל על מחרוזת books , המכילה את נתוני הספרייה, באופן שכל ספר מיוצג כך: שם הספר, מספר עותקים, מחיר רכישתו. קטע התכנית נועד לחשב ולהדפיס:

  1. את מספר הספרים בספרייה.