top of page

מדריך T-SQL: הצגה והדפסת משתניםבפוסט הקודם של המדריך ראינו איך להגדיר משתנים ואיך לאתחל אותם בכמה צורות אבל עדיין לא עשינו בהם שימוש. בחלק הזה נראה כמה פעולות שאפשר לעשות עם משתנים לאחר שהוגדרו, ואיך ניתן להציג את הערכים שהם מכילים.


הצגת משתנים בעזרת SELECT

בואו ניקח שאילתה פשוטה לדוגמה:


השאילתא הזאת מחזירה לנו את השם הפרטי, שם המשפחה והשכר של עובד מספר 100:


אנחנו יכולים להשתמש באותה שאילתא כדי להכניס את הנתונים האלה לתוך 3 משתנים נפרדים בבת אחת

בצורה הבאה: