top of page

יצירת לולאות WHILE בפייתון


במקרים רבים נרצה לבצע פעולה מספר רב של פעמים או נרצה שקטע מסוים של קוד יחזור על עצמו שוב ושוב. כתיבה חוזרת של אותו הקוד מספר רב של פעמים היא מסורבלת, לא יעילה וקשה לקריאה. בנוסף לכך, במקרים מסוימים אין אפילו דרך לדעת כמה פעמים על הקוד להתבצע כך שאין אפשרות לשכפל אותו בכמות הפעמים הרצויה. הדרך להתמודד עם מצבים כאלה היא באמצעות לולאות.


מה זה לולאה?

"לולאה" (loop) היא בלוק של קוד (תת תכנית) שאנחנו מעוניינים שיתבצע שוב ושוב. בתחילת הלולאה חייב להופיע ביטוי כלשהו שמגדיר את התנאי לריצת הלולאה (תנאי כניסה) או את מספר הפעמים שנרצה שהיא תתבצע.

ניתן לחלק את הלולאות בפייתון לשני סוגים – לולאות תלויות ספירה (count controlled) ולולאות תלויות אירוע (event controlled). בלולאות תלויות ספירה, מספר הפעמים שהלולאה תתבצע מוגדר מראש ובדרך כלל אנחנו מגדירים את סוג הלולאות האלה באמצעות לולאות for, אותן נכיר בפוסט הבא. הסוג השני, לולאות תלויות אירוע, מתייחס ללולאות המתבצעות כל עוד תנאי מסוים מתקיים. לולאות כאלה תמיד נגדיר באמצעות לולאות while, ובהן נתמקד בפוסט הזה.מבנה לולאות WHILE

המבנה של לולאת while מאוד פשוט וכשאנו כותבים לולאה כזאת אנחנו בעצם אומרים לפייתון, כל עוד (while) התנאי הבא מתקיים, בצע את תת התכנית הזאת.