top of page

לולאות FOR בפייתון


בניגוד ללולאות while, אשר מספר הריצות שלהן אינו ידוע מראש ונקבע ע"פ אירוע כלשהו (המשתנה X כבר לא קטן יותר מ-50, המשתמש הקליד את המילה exit וכו'), לולאות for מתבצעות מספר מוגדר של פעמים.


מבנה לולאת FOR

בניגוד לשפות אחרות, אנחנו לא מגדירים בפייתון את מספר הריצות בצורה ישירה. במקום זאת אנו מספקים ללולאה רצף כלשהו והלולאה מתבצעת עבור כל אחד מהערכים ברצף. המבנה נראה כך:

לצורך דוגמה פשוטה, נניח שאנו מעוניינים ליצור לולאה המדפיסה את כל המספרים מ-1 עד 10, ממש כפי שעשינו בעזרת לולאת while. כל מה שצריך לעשות הוא לספק את רצף המספרים הזה ללולאה ולבקש ממנה להדפיס.אפשר לראות שלולאת for מאוד מפשטת את התהליך עבורנו. אין צורך להגדיר משתנה מבעוד מועד, לאתחל אותו או לקדם אותו. אפילו לא צריך להגיד לה מתי לעצור, היא יודעת לזהות מתי הגיעה לערך האחרון ולעצור שם. תוך כדי הגדרת הלולאה עצמה הגדרנו את המשתנה number (זה יכול להיות כל שם שנרצה) והמשתנה הזה יכיל בריצה הראשונה את הערך הראשון מהרצף. לאחר שהדפסנו אותו הלולאה מתקדמת לאיטרציה השנייה ואז המשתנה יקבל את הערך השני ברצף וכך הלאה עד שמסיימים לעבור על הרצף במלואו. כמובן שלא צריך לרשום לכל לולאה רצף במפורש, אפשר להשתמש במשתנה המכיל רצף