top of page

מבני נתונים בפייתון - טאפלים


טאפלים (TUPLES)

אחרי שהכרנו רשימות, מבנה הנתונים הבא שכדאי להכיר הוא טאפל (Tuple).
טאפלים מאוד דומים לרשימות אבל עובדים טיפה שונה. ההבדל הראשון והברור ביותר הוא שיטת הסימון – בעוד שרשימות יסומנו באמצעות סוגריים מרובעים – [ ], טאפלים נסמל בעזרת סוגריים עגולים – ( ).


כדי ליצור טאפל ריק נוכל להגדיר משתנה ולאתחל אותו בעזרת זוג סוגריים, באופן זהה לרשימה, רק שבמקרה הזה נשתמש בסוגריים עגולים


על מנת לשלוף ערכים ספציפיים מתוך טאפל, נוכל להשתמש ב-slicers שעובדים גם במקרה הזה באותו האופן