top of page

חיבור למקורות נתונים ב-Power BI


מאיפה מתחילים תהליך חיבור לנתונים?

הפעולה הראשונה שנרצה לבצע בכל פרויקט חדש ב-Power BI תהיה להתחבר למקור (או מקורות) נתונים (Data Sources). האפליקציה "מכוונת" אותנו לעשות זאת בעזרת הממשק ובהתאם לחשיבות הפעולה, ניתן לבצע אותה בכמה דרכים שונות:


תפריט הכניסה

כבר במסך הכניסה ניתן לראות שהקישור הראשון מתחת לכותרת מציע לנו להתחבר לנתונים:

קנבס ריק במסך תצוגת הדו"ח

במידה ונסגור את תפריט הכניסה, וכל עוד לא התחברנו לאף מקור נתונים יציג הקנבס בעמוד תצוגת הדו"ח את הבקשה המפורשת להתחבר למקור נתונים בנוסף לכמה הצעות ספציפיות (וקישור לרשימת המקורות המלאה בתחתית)