top of page

קורס ניהול פרויקטים

תכנון, הפקה ובקרה של פרויקטים בארגון

אודות הקורס

ניהול פרויקטים הינו תחום העוסק בתכנון, הפקה ובקרה על מיזמים קטנים או גדולים אשר מתארגנים על מנת להשיג תוצאה ייחודית כלשהי, בין אם מוצר, שירות וכד'.
מרבית הארגונים מודעים לעובדה שהצלחת הארגון תלויה במידה רבה בהצלחתם של הפרויקטים המנוהלים בארגון. על פי רוב, הפרויקטים מתקיימים תחת אילוצי תקציב, זמן, כוח אדם ותקני איכות, ומחייבים את מנהלי הפרויקטים להיות בעלי ידע רחב, יכולת ניהולית, מיומנות מעשיות בתחום הספציפי, ואף לאמץ נקודות מבט מקוריות ויצירתיות על מנת להגיע להישגים.
הקורס ישלב פיתוח יכולות בינאישיות יחד עם הכרה של כלים, מתודולוגיות וטכניקות לניהול פרויקטים, בהתאם לצרכי הארגון.

קהל היעד

קורס זה נועד בעיקרו למנהלי פרויקטים, PMO, ראשי צוותים וכל מי שמנהל פרויקטים בארגון כחלק מהגדרת תפקידו.

יעדי הקורס

בסיום הקורס יכירו התלמידים את התכנים הבאים:

 • מתודולגיות שונות לניהול פרויקטים, Agile vs Waterfall

 • טכניקות שונות לניהול פרויקטים

 • כלים לניהול פרויקטים

 • מחזור חיי הפרויקט

 • ניתוח סיטואציות יום-יומיות ממחזור חיי הפרויקט והקניית כלים להתמודדות


דרישות קדם

לא קיימות דרישות קדם לקורס זה. הקורס מיועד לכל מי שמנהל פרויקטים בארגון ומעוניין לפתח כלים וכישורים חדשים.

סילבוס

מבוא לניהול פרויקטים

 • מהו פרויקט

 • מהו ניהול פרויקטיםתחומי הידע בניהול פרויקטים

 • תפקיד מנהל הפרויקט

 • מחזור החיים של פרויקט - Project life cycle


ניהול זמן ועלויות

 • הגדרת משימות

 • הכנת לוח זמנים בפרויקט

 • בקרת לוח הזמנים

 • הערכת עלויות וקביעת תקציב

 • בקרת עלויות


ניהול סיכונים

 • זיהוי הסיכונים

 • ניתוח איכותי וכמותי של הסיכונים

 • תכנון תגובות ובקרת סיכונים


ניהול התקשורת ובעלי עניין

 • ניהול ובקרת התקשורת בפרויקט

 • זיהוי בעלי העניין

 • תכנון וניהול מעורבות בעלי העניין


עבודה במתודת Scrum

 • מה זה Scrum

 • תפקידים בעולם ה- Scrum

 • עבודה ב- Sprints

עבודה במתודת Kanban

 • מה זה Kanban - ערכים ועקרונות 

 • Kanban workflow

 • וויזואליזציה של ה- Workflow

 • WIP Limit

data people
bottom of page